StephieRa Fotografie

- barfuass -

Wia a Baam

d'fiass fest am bodn

an kopf in da sonn

spürst an reng... spürst an wind

moi ganz staad und moi wuid

wenns sei muass gibst noch

aber tuast trotzdem wos'd mogst

host a mords kraft

aber tuast koam weh

woasst wo'sd dahoam bist

und segst doch de welt

wia a baam mog i sei

host an hoit und bist frei.